eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2014 01 30 20140130 30.01.2014 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22014 PS 2/2014 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32014 PS 3/2014 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12014 RS 1/2014 Fråsegn frå samferdselsutvalet i Hordaland fylkeskommune om midlar til rassikring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22014 RS 2/2014 Byrådet i Bergen sin førespurnad om å overta drifta av dei vidaregåande skulane i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32014 RS 3/2014 Assembly of European regions (AER) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42014 RS 4/2014 Sikring av Askøybrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52014 RS 5/2014 Innfartsparkering og busstilbod Ågotnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62014 RS 6/2014 Tilbodsstruktur for Fagskolane i Hordaland 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72014 RS 7/2014 Kopi - Aksdal - Bergen - E 39 - Rammer for videre planlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82014 RS 8/2014 Grunnlovsjubileet 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92014 RS 9/2014 E-lån Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102014 RS 10/2014 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2014 - pr januar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112014 RS 11/2014 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr januar 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122014 RS 12/2014 Bybanen utbygging - framdrift byggetrinn 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132014 RS 13/2014 Søknad frå Bergen kommune om mynde med heimel i kulturminneloven. Administrasjonen si vurdering av saka Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42014 PS 4/2014 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS12014 DS 1/2014 Valen og Handeland gard i Kvinnherad. Godkjenning av kjøpekontrakt. Signatur på kjøpar sin søknad om konsesjon. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52014 PS 5/2014 Evaluering av drosjeverksemda i Bergen køyreområde 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62014 PS 6/2014 Søknad frå Christiania Taxi om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72014 PS 7/2014 Kollektivstrategi for Hordaland - Høyringsutkast Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82014 PS 8/2014 Uttale til "Forslag til minimum indikatorsett som grunnlag for oppfølging av helhetlige bymiljøavtaler" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92014 PS 9/2014 Søknad om driftsstøtte til Nordhordlandspakken AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102014 PS 10/2014 Høyringsuttale til forslag om endringar i skiltforskrifta m.v. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112014 PS 11/2014 Bruk av justeringsmodellen innanfor meirverdiavgiftsområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122014 PS 12/2014 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132014 PS 13/2014 Høring av forslag om forskrift om fredning av kulturhistoriske eiendommer - kapittel 10 eiendommer i justissektorens landsverneplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142014 PS 14/2014 Prosjekt - Kulturminnekompetanse i kommunane og kulturminneplanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152014 PS 15/2014 SØKNAD OM BYGGJING AV TESGJOLO SMÅKRAFTVERK I VOSS KOMMUNE - SUPPLERANDE BIOLOGISK UTGREIING Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162014 PS 16/2014 Haugaland Kraft AS - Nye Etne - Auka produksjon ved kraftverka i Litledalen - Etne kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172014 PS 17/2014 Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182014 PS 18/2014 INNSPEL FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE TIL JORDBRUKSFORHANDLINGANE 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192014 PS 19/2014 Godkjenning av prosjektrekneskap - Hjeltnes vgs - utbetring av vatn og avløp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202014 PS 20/2014 Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212014 PS 21/2014 Godkjenning av 2 prosjektrekneskap innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222014 PS 22/2014 Godkjenning av 20 prosjektrekneskapar i hovudsak innan skulesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232014 PS 23/2014 Ny skule i Åsane - utbyggingsavtale i samband med reguleringsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242014 PS 24/2014 VOSS GYMNAS OG VOSS VIDAREGÅANDE SKULE.AVTALE OM BRUKSRETT TIL NY KUNSTGRASBANE VED SENTRALIDRETTSANLEGGET I PRESTEGARDSMOEN PÅ VOSS. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252014 PS 25/2014 Val av rådsmedlem i Norsk Klimastiftelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262014 PS 26/2014 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll