eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 19 20150519 19.05.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1042015 PS 104/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1052015 PS 105/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1062015 PS 106/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS732015 RS 73/2015 Svar på spørsmål frå Fylkestinget des. 2014 - Gjennomgang av mogleheit for søkjarar utan rett til å ta vidare utdanning eller delkompetanse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742015 RS 74/2015 NTP - oversendelse av grunnlagsdokumenter og nye møtetider for regionale møter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752015 RS 75/2015 Utfordringar for leverandørindustrien i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762015 RS 76/2015 Gjennomgang av tilbodstrukturen på studiespesialisering og studieførebuande program i Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772015 RS 77/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782015 RS 78/2015 Svar på spørsmål frå fylkesutvalet vedkommende vidareutdanning av lærarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792015 RS 79/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mai 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802015 RS 80/2015 Utlysing av ledige stillingar ved Masfjorden tannklinikkk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812015 RS 81/2015 Fredningsstrategi mot 2020 - kulturminneforvaltningen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822015 RS 82/2015 Status for prøveordning med midlertidig delegering av myndighet i kulturminnelova til Hordaland fylkeskommune (RS 60/15) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832015 RS 83/2015 Mål og strategi for informasjonstryggleik 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842015 RS 84/2015 Regularitet og driftsavvik Ferjesambandet Hatvik - Venjaneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852015 RS 85/2015 HFK Kostra 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862015 RS 86/2015 Trafikkplan og anbodsfristar for Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872015 RS 87/2015 Ladestruktur for taxinæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1072015 PS 107/2015 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1082015 PS 108/2015 Godkjenning av 5 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092015 PS 109/2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102015 PS 110/2015 Tertialrapport pr. april 2015 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112015 PS 111/2015 Disponering av investeringsmidlar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122015 PS 112/2015 Fordeling av fylkeskommunalt investeringstilskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132015 PS 113/2015 Samlokalisering av Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142015 PS 114/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren - budsjettfordeling nr. 2 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152015 PS 115/2015 Etablering og organisering av vaksenopplæringssenter i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162015 PS 116/2015 Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172015 PS 117/2015 Lærlingplan og lærlingeprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182015 PS 118/2015 Fagtilbodet ved dei vidaregåande skulane i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192015 PS 119/2015 Nye Voss gymnas - godkjenning av forsprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202015 PS 120/2015 Vedtak av Regional plan for areal- og transport på Haugalandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212015 PS 121/2015 Godkjenning av årsrekneskapen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222015 PS 122/2015 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232015 PS 123/2015 Val av standard på fylkesvegane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242015 PS 124/2015 Nedlegging av offentleg veg - Rv.13 utanfor Myrdalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252015 PS 125/2015 Innbyggjarinitiativ - Sikker skuleveg, utbetring av Tunesvegen i Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262015 PS 126/2015 Søknad med konsekvensutgreiing for Fjellhaugen kraftverk i Kvinnherad og Etne kommunar. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272015 PS 127/2015 Søknad om løyve til bygging av seks kraftverk i Masfjorden kommune. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282015 PS 128/2015 Søknad om Skeie kraftverk i Kvam herad. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292015 PS 129/2015 2. gongs avgrensa høyring - Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302015 PS 130/2015 Vassforvaltningsplan for Vassregion Vest-Viken - 2. gongs høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312015 PS 131/2015 Restaurering av verneverdige bygg - budsjettfordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322015 PS 132/2015 Skrivekunstakademiet i Hordaland - vedtektsendring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332015 PS 133/2015 Tillegg til sak 34/15 - KURE og sak 75/15 - FUV Gjestekunstnarbustader og -ordningar knytt til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342015 PS 134/2015 Carte Blanche AS - val av medlemmer til styret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352015 PS 135/2015 Felles forskingsprosjekt Vestlandet: Sustainable Cruise Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362015 PS 136/2015 Klage på vedtak i samband med avslag på søknad om støtte til HAKU Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372015 PS 137/2015 Belønningsordninga - auka økonomiske rammer for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382015 PS 138/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392015 PS 139/2015 Bergen hamn. Søknad om støtte til forlenging av miljøsamarbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402015 PS 140/2015 Kollektivmeldinga 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412015 PS 141/2015 Kontroll av køyresetlar for drosjenæringa i Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422015 PS 142/2015 Søknad frå Hardanger og Voss museum om løyve for båtrute på strekninga Lofthus - Aga - Utne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432015 PS 143/2015 Vedk. ferjetilbodet for Austevoll og Varaldsøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442015 PS 144/2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452015 PS 145/2015 Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462015 PS 146/2015 Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger - høyringsforslag til offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472015 PS 147/2015 Høyringssvar til rapporten Kunstens autonomi og kunstens økonomi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482015 PS 148/2015 Høyringsforslag til planprogram for regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492015 PS 149/2015 Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune - forslag til justering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502015 PS 150/2015 Høyring av forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - eigedomar i Klima- og miljødepartementets landsverneplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512015 PS 151/2015 Vedtektsendringer for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522015 PS 152/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll