eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 29 20160129 29.01.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. januar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet - fondsstyre for perioden 2015 – 2019. Informasjon om endeleg val av medlemer frå Rogaland og Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 Status i arbeidet med å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Rutine for bruk av lærlingeklausulen i HFK sine kontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 Konstituering av nytt fylkeseldreråd 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62016 RS 6/2016 Etablering av nye akuttinnkvartering for asylsøkjarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72016 RS 7/2016 E-forvaltning i HFK, SvarUT Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Beredt AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Invitasjon fra Lofoten mot Sellafield til InfoArena 2016 i Stamsund 23. juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102016 RS 10/2016 Svarbrev Bygningsgruppen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112016 RS 11/2016 Svar på oversendingsforslag - Innfartsparkering - framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122016 RS 12/2016 Spørsmål til revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling- justert svar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132016 RS 13/2016 Notat vedk. innføring og utvikling av Visma Flyt Skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142016 RS 14/2016 Konsesjonskraft - Anke til Høgsterett og behandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152016 RS 15/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 - per januar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Tildelingsbrev frå KMD- Statsbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 Næringsretta partnerskapsmidler og tilskudd til Fjord Norge for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 Reiselivssatsing i Hordaland 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Fjord Norge - Strategidokument 2015-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Åpent brev - Konsekvenser av økt satsing på kollektivtrafikk og miljøtiltak innen sentrale områder i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42016 PS 4/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS12016 DS 1/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Styrings- og administrasjonskostnader 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS52016 PS 5/2016 Nye ferjeanbod - konkurransegrunnlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Skisseprosjekt for ombygging av Sentralbadet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Gjennomgang av støtte til regionale næringsretta utviklingsaktørar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 Grønn strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2015 - høyringssvar frå fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Revidert og utvida drosjereglement for Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Høyring om endring av opplæringslova - Praksisbrevordninga. Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Ungdommens fylkesting - oppnemning av politisk kontaktperson Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 Fv 7. - omklassifisering av gamle fv. 7 utanfor Børvenestunnelen i Kvam Herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 UTGÅR Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 Regionstamlinje Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172016 PS 17/2016 Masfjordbrua - opplegg for val av bruløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182016 PS 18/2016 Landssamanslutninga av nynorskkommunar - Utsending til landsting i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192016 PS 19/2016 Elektronisk sakshandsaming i Hordaland fylkeseldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202016 PS 20/2016 Haugalandspakken - Oppnemning av medlem til politisk styringsgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212016 PS 21/2016 Omklassifisering av Fv. 550 på Aga i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 Prioriteringar for kulturminneforvaltinga 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Næringsretta partnarskapsmidlar Fjord Norge AS 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Nordisk bibliotekkonferanse i Bergen 12. – 14. juni 2016. Søknad om tilskot. Politisk representasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Innføring av AutoPASS i ferjedrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262016 PS 26/2016 Nedklassifisering av omlagt fylkesveg forbi Baroniet og nedlegging av gamal Fv. 53 gjennom Baroniet i Rosendal, Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Rv. 13 Klassifisering/framtidig status på Gamlevegen i Skjervet etter opning av Tunsbergtunnelen - Granvin herad og Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Høyringsnotat om forslag til endringar i vallova - uttale frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292016 PS 29/2016 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302016 PS 30/2016 Revisjon av retningslinene for forvalting av kompensasjonsmidlane i Hordaland frå 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312016 PS 31/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll