eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 05 19 20160519 19.05.2016 09:00 Synfaring på Flesland, møte med saksbehandling på Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1162016 PS 116/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1172016 PS 117/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1182016 PS 118/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS732016 RS 73/2016 Svar på oversending - statens evaluering av superbussprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742016 RS 74/2016 Kopi - Samfunnsmål og mandat for konseptvalgutredning (KVU) rv 7/rv 52 Gol-Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS752016 RS 75/2016 Eventuell bygging av ny fylkesveg Åsen - Helleskaret i Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762016 RS 76/2016 Belønningsordningen - Bergen - svar på søknad om ekstra midler Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772016 RS 77/2016 Belønningsordningen - Bergen - utbetaling av midler 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782016 RS 78/2016 Prøveordning om utbygging av gang- og sykkelvegar på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett etter forenkla standard Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792016 RS 79/2016 Kunngjorte konkurranser om drift av fylkesvegferjesamband Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802016 RS 80/2016 Aksjonsgruppen for bedre Skyss - busstilbud til og fra Varden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812016 RS 81/2016 Asfaltprogrammet fylkesvegar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822016 RS 82/2016 Konferansen FARGESPILL-FLERE FARGER september 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832016 RS 83/2016 Fredingsarbeidet i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842016 RS 84/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. mai 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852016 RS 85/2016 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogrammet for næringsutvikling i Hordaland pr. 31.03.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862016 RS 86/2016 Status næringshagar i Hordaland 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872016 RS 87/2016 Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882016 RS 88/2016 Justering av tilbodsstruktur -økonomiske konsekvensar av vedtaket i OPHE 28.04.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892016 RS 89/2016 Svar på spørsmål vedk. minoritetsspråklege elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902016 RS 90/2016 Handsaming av overtalssaker våren 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912016 RS 91/2016 Hordaland fylkeskommune sin innsats for å styrke de tilsettes ytringsfridom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922016 RS 92/2016 Førebudd på framtida - status mai 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1192016 PS 119/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1202016 PS 120/2016 Kommunekraft AS - kandidat til styret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212016 PS 121/2016 Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222016 PS 122/2016 Open høyring - rullering Skulebruksplanen 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232016 PS 123/2016 Odda vgs - rehabilitering og ombygging av yrkesfagbygget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242016 PS 124/2016 Nye Åsane videregående skole- som Vardeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252016 PS 125/2016 Høyring - endringar i forskrift til friskolelova m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262016 PS 126/2016 Høyring - Rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272016 PS 127/2016 Søknad om støtte til prosjektstilling for å fremje nynorsk i språkopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282016 PS 128/2016 Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292016 PS 129/2016 Prinsippsak - delvis bompengefinansiering av Sotrasambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302016 PS 130/2016 Ruteendring i Bergensområdet haust 2016 og bruk av auka budsjettrammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312016 PS 131/2016 Søknad frå Tide Buss AS om løyve for bussrute på strekninga Bergen - Stavanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322016 PS 132/2016 Beredskapsanalyse for brusambanda rundt Bergen med høyringsinnspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332016 PS 133/2016 Årsmelding for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342016 PS 134/2016 Evaluering av drosjeverksemda i distrikta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352016 PS 135/2016 Statusendring av veg fv. 7 utanfor Lussanberget i Granvin herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362016 PS 136/2016 Statusrapport museumsplanen 2012-2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372016 PS 137/2016 Restaurering av verneverdige bygg - budsjettfordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382016 PS 138/2016 Infrastruktur for mottak av biogass på Mannsverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392016 PS 139/2016 Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402016 PS 140/2016 Bømlopakken - auka lånegaranti Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412016 PS 141/2016 Godkjenning av årsrekneskapen 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422016 PS 142/2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432016 PS 143/2016 Tertialrapport pr. april 2016 - rekneskapsprognose. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442016 PS 144/2016 Godkjenning av prosjektrekneskap Hjeltnes vgs - forprosjekt gartneribygg og varmeanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452016 PS 145/2016 Evaluering av Hordaland fylkeskommune sine samarbeidsregionar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462016 PS 146/2016 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - Nytt vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472016 PS 147/2016 Uttale til Høring - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482016 PS 148/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492016 PS 149/2016 Beredskap i Hordaland fylkeskommune - premissar for overordna ROS-analyse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502016 PS 150/2016 Søknad om samtykke for handelsareal i Områdereguleringsplan for Semelteverkstomta - sentrum i Odda by - Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512016 PS 151/2016 Revidert reglement for "Reiser i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522016 PS 152/2016 Mål og visjon for beredskapsarbeidet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532016 PS 153/2016 Regional planstrategi 2016-2020 - vedtak av høyringsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542016 PS 154/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll