eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 21 20160921 21.09.2016 09:00 Synfaring i Øygarden 21.09 Møte 22.09. på Fylkeshuset, Bergen 22.09.16 Fylkeshuset, 3.etg. fylkesutvalsalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1962016 PS 196/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1972016 PS 197/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1982016 PS 198/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1282016 RS 128/2016 Videreføring av prøveprosjekt og delegering av myndighet i visse saker etter KML § 8 1,2,4 ledd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1292016 RS 129/2016 Orientering om internasjonalisering i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1302016 RS 130/2016 Melding om oversending av klage å vedtak - Hordaland privatgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1312016 RS 131/2016 Melding om utsett iverksetting av vedtak - Utdanningsdirektoratet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1322016 RS 132/2016 Utdanningsdirektoratet sitt svar på spørsmål om tolking og praksis rundt friskolelova § 2-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1332016 RS 133/2016 Svar på spørsmål vedk. Vardeprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1342016 RS 134/2016 Charter for likestilling mellom menn og kvinner i lokalt og regionalt samfunnsliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1352016 RS 135/2016 Høyringsvar frå Hordaland fylkeskommune på Helse- og omsorgsdepartementet si oppfølging av Primærhelsetenestemeldinga og Oppgåvemeldinga mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1362016 RS 136/2016 Deltaking i Samarbeidsråd Mangfold og inkludering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1372016 RS 137/2016 Utgreiing av løysingar for Fv 7 Tokagjelet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1382016 RS 138/2016 Voss kollektivknutepunkt - status per august 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1392016 RS 139/2016 Lokal takstforskrift - beredskapstakstar og gratis kollektivtilbod på dagar med fare for høg luftforureining - Vegdirektoratet si vurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1402016 RS 140/2016 Utgreiing om nøytral tredjepart kan stå for kjentmannsprøver og språktestar for drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1412016 RS 141/2016 Kollektivknutepunkt Seljestad - Kløvet - Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1422016 RS 142/2016 Opheim - gnr 38 bnr 1 - Voss kommune - Erklæring om automatisk freda byggverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1432016 RS 143/2016 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 - pr. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1442016 RS 144/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. september 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1452016 RS 145/2016 Svar på spørsmål om korrespondanse mellom snøggbåt og buss i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1462016 RS 146/2016 Om forslaget til sentral forskrift om lågutsleppssone for bilar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1992016 PS 199/2016 Rullering av skulebruksplanen 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2002016 PS 200/2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høyring av forslag om nye oppgåver til større kommunar - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2012016 PS 201/2016 Opprusting av tannklinikkar - budsjettendring 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2022016 PS 202/2016 Organisering av framtidig tannhelsetilbod i Etne kommune (Hordaland) og Vindafjord kommune (Rogaland) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2032016 PS 203/2016 Helse Vest - Sluttrapport frå prosjekt for Stord sjukehus - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2042016 PS 204/2016 Prosjekt produksjonsskule i Hardanger - "Produksjonsskule som tiltak mot utanforskap og fråfall i vidaregåande opplæring" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2052016 PS 205/2016 Internasjonaliseringsarbeid i vidaregåande opplæring - søknad om oppretting av utanlandsklasse i Skottland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2062016 PS 206/2016 Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2072016 PS 207/2016 Støtte til Danish Air Transport A/S Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2082016 PS 208/2016 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar. Søknad frå Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om midlar for 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2092016 PS 209/2016 Revidert reglement for "Reiser i Hordaland fylkeskommune" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2102016 PS 210/2016 Val av skjønnsmedlemsutval for 2017 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2112016 PS 211/2016 Godtgjersle til folkevalde - justering av satsane i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2122016 PS 212/2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2132016 PS 213/2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142016 PS 214/2016 Verksemdstrategi for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152016 PS 215/2016 Sal av aksjar i AS Strandgaten 196 og overdraging av leigerett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162016 PS 216/2016 Nyval av styreleiar for Hordaland teater Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2172016 PS 217/2016 Tertialrapport pr. august 2016 - rekneskapsrapport. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2182016 PS 218/2016 Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2192016 PS 219/2016 Saksframlegg Fylkesutvalet 09.16 Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2202016 PS 220/2016 Hordaland fylkeskommune sitt samarbeid med Cardiff Council og Norwegian Church Art Centre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2212016 PS 221/2016 Vidareføring av tiltak for å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2222016 PS 222/2016 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet - Nytt vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2232016 PS 223/2016 Strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2242016 PS 224/2016 Stortingsmelding og "Bærekraftige byer og sterke distrikt" - innspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2252016 PS 225/2016 Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2262016 PS 226/2016 Høyringsvar Bergen kommune - Melding om fattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2272016 PS 227/2016 Forslag om forskrift om freding av Gamle Vossebanen, strekninga Tunestveit-Midttun i Bergen kommune. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2282016 PS 228/2016 Høyring av tiltak mot negative miljøeffektar av medikamentell behandling mot lakselus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2292016 PS 229/2016 Rullering av forskrift om tarehausting i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2302016 PS 230/2016 Tilsettes ytringsfridom i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2312016 PS 231/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS62016 DS 6/2016 Refinansiering av obligasjonslån 400 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2322016 PS 232/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll