1 Søknad om fritak frå verv i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument