1 Strakstiltak for betre luftkvalitet - beredskapstakstar og gratis kollektivtilbod på dagar med fare for høg luftforureining Opne dokument
2 Vedlegg 1 Notat Innføring av midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster - Strakstiltak på dager med fare for høy luftforurensning Opne dokument
3 Vedlegg 2 Tiltak mot dårlig luftkvalitet - en oversikt Opne dokument