1 Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring - energipolitikken mot 2030. Nokre konsekvensar for Hordaland Opne dokument