1 Høyringsuttale til Trafikksikringsplanen frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument