1 Høyringsuttale til Regional folkehelseplan frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument