1 Nytt fylkeshus - økonomi, eigarskap og mellombelse lokale Opne dokument
2 Økonomiske vurderingar for nytt fylkeshus Opne dokument
3 Teikningar mellombelse lokale Nøstegaten 72-78 Opne dokument
4 Teikningar mellombelse lokale Sandslihaugen 30 Opne dokument
5 Tilråding frå tillitsvalte ang. valg av mellombelse lokale for sentraladministrasjonen Opne dokument
6 Notat frå verneomboda i fylkesadministrasjonen ang. val av mellombelse lokale Opne dokument
7 Referat frå ekstraordinært møte i AMU fylkesadministrasjonen Opne dokument
8 Verdibetraktninger nytt fylkeshus_Fana sparebank eiendom Opne dokument
9 Prosjektillustrasjoner nytt fylkeshus frå Entra Opne dokument
10 Kostnadsvurderingar nytt fylkeshus frå Entra Opne dokument
11 Moglegheitsstudie av renovasjon av fylkeshuset 20.09.2016 Opne dokument