1 Omdisponering av midlar innanfor budsjettet for 2018 Opne dokument