1 Førespurnad om anbodsprosess for fergjer - frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument