1 Uttale til høyring av sykkelstrategi for Bergen 2019-2030. Opne dokument
2 Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 - Høyringsutkast Opne dokument
3 Evaluering av sykkelstrategien for Bergen 2010-2019 Opne dokument
4 Evaluering av måloppnåelse - Sykkelstrategien for Bergen 2010-2019 Opne dokument
5 Kartleggingsundersøkelse for myke trafikanter i Bergen Opne dokument
6 Notat om kunnskapsgrunnlag Opne dokument
7 RVU-undersøkelse om sykling i Bergen Opne dokument
8 GIS-analyse. Grunnlagsnotat med modellberegning Opne dokument