1 Nordhordlandspakken - førespurnad frå rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument